👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی جريانها و كاربردهاي شبكه و مسئله جریان ماکزیمم و همبندی نمودار

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی جريانها و كاربردهاي شبكه و مسئله جریان ماکزیمم و همبندی نمودار

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   33

ـ جريانها و قطع ها در شبكه

ـ حل نمودن مسأله جريان ماكزيمم

ـ تعيين نمودن همبندي نمودار

ـ تطابق ها، خطوط مورب و پوشش هاي رأسي

مقدمه:

 جريان در شبكه به معناي دقيق كلمه به معناي جريان نفت يا آب در سيستم خطوط لوله مي باشد. اغلب مواقع در نوشته هاي علمي، اين كلمه به جريان الكتريسيته، خطوط تلفن، پيامهاي الكترونيكي، كالاهايي كه از طريق جاده ها با كاميون حمل مي شوند يا انواع ديگر جريان اشاره مي كند. در واقع، غناي مسؤل شبكه-جـريان ماوراي اين كاربردها مي باشد. تئوري كلاسيك جريان شبكه، مـناطق متعدد و علي الظاهر نامرتبط بهينه سازي تركيبي را به يكديگر وصل مي كند. تعادل ها، در بين قضيه max-flow min-cut فورد و فولكرسون، قضيه هاي همبندي منجر(Menger) و قضيهmarriage فـيليپ هال منجر به شكل گيري و پيـرايش الگوريتم هاي مـفيدي براي تعدادي از مسائل كاربردي شده اند. اين مسائل عبارتند از: محاسبه نمودن همبندي يال و رأس نمودار و پيدا كردن زير مجموعه هاي خاص يال، كه تطبيق ناميده شده اند، كه براي حل مسائل مختلف جدول بندي و گمارش استفاده شده اند و در مناطق ديگر فعاليت هاي تحقيقاتي، علوم كامپيوتر و مهندسي كاربردهايي دارند.

1- جريانها و قطع ها در شبكه

 شبكه خط لوله براي انتقال نفت از يك منبع به مخزن اصلي، يك پروتوتايپ مدل شبكه است. هر قوسي قسمتي از خط لوله را نشان مي دهد و نقاط انتهايي قوس مطابق با اتصال هايي در انتهاي آنها پخش مي باشند. گنجايش قوس، مقدار ماكسيمم نفت است كه مي تواند در بخش مشابه در واحد زمان جاري شود. طبيعتاً شبكه سيستم خطوط جاده ها را براي حمل و نقل كالاها از يك نقطه به نقطه ديگر را نشان بدهد.

شبكه هاي پرظرفيت (Capacitated) يك منبع-يك مخزن

 تعريف: شبكه يك منبع-يك مخزن، يك نمودار متصل به هم است كه رأس مشخصي دارد كه منبع با outdegree غيرصفر ناميده شده است و رأس مشخصي كه مخزن باindegree غيرصفر ناميده شده است.

 اصطلاحات: شبكه يك منبع-يك مخزن با منبعsو مخزن(هدف) t اغلب تحت عنوان شبكهs-t ناميده شده است.

 تعريف: شبكه پرظرفيت يك نمودار متصل به هم است كه هر قوسe به تاق وزن مثبت اختصاص يافته است كه گنجايش قوسe ناميده شده است.

 نكته: بعداً در اين فصل، كاربردهاي مختلف بدون اتصال ظاهري به شبكه ها از طريق انتقال آنها در مسائل شبكه عنوان مي شوند، و از اين رهگذر توان و استحكام مدل شبكه را نشان مي دهند.

 اصطلاحات: فرض شده است كه تمامي شبكه هاي بحث شده در اين فصل شبكه هاي پرظرفيتs-t باشند حتي زماني كه يكي يا هر دوي تعديل كنندگان از بين رفته باشند.

 نكته: فرض كنيد كهvرأس در نمودارN باشد. سپسout(v) بر مجموعه تمامي قوس هايي دلالت دارد كه از رأس v بوجود آمده اند:

             Out(v) = {e Є EN tail(e) = v }

مطابق با آن، in(v) بر مجموعه اي از تمام قوس هايي دلالت مي كند كه به سوي رأسv جهت گرفته اند.

         In(v) = {e Є EN head(e) = v }

 نكته: براي هر دو زير مجموعه رأسيXوY نمودارN، فرض كنيد كه<X,Y> بر مجموعه اي از تمام قوسهايي دلالت مي كنند كه از رأسي درX به رأسي درY جهت گرفته اند.

     <X,Y> = {e Є EN tail(e) Є X and head(e) Є Y }

 مثال1-1: شبكه پرظرفيتs-t 5 رأسي، در شكل 1-1 نشان داده شده است. اگر X={x,v}وY={w,t} باشد، سپس عوامل مجموعه قوس <X,Y> قوسي هستند كه از رأسيx به رأسw و از رأسv به مخزنt جهت گرفته اند. تنها عامل در مجموعه قوس<X,Y> قوسي است كه از رأسw به رأسv جهت يافته است.

 نكتـه: مـثال ها و كاربــردها در كل ايـن فصل مــستلزم شـبـكه هايي با گنجـايـش هاي اعــداد صـحيح مي باشند كه توضيح آن را آسان مي سازد. هيچ استلزام زيادي وجود ندارد اگر ظرفيت ها اعداد گوياي غير اعداد صحيح باشند. چنين شبكه اي را مي توان در يك شبكه هم ارز منتقل نمود كه گنجايش هاي آن اعـداد صحيح به واسطه ضرب نمودن هر گنـجايش در آخريـن مضرب مـشترك مخرج هاي گنجايـش ها مي باشند.

👇محصولات تصادفی👇

نگاهی به طبیعت و پتانسیل و استفاده از آن و بررسی تاثیر آن بر معماران و معماری ارگانیک و نمونه بررسی رمزهاي پيدا كردن مشتري و نیاز او روشهای بهبود سائیدگی و درد مفاصل (آرتروز) بررسیاضطراب و دلبستگی و سبکها و شیوه و مراحل آن و نگاهی بر نظریات فروید پاورپوینت آماده کاربرد فناوری نانو در بسته بندی مواد غذایی